vizitkabohacik1b.png bopa text1b.jpg vizitka2boháčik2w.png

        Autorské právo (c)  juraj boháčik , Bopa s.r.o. Všetky práva vyhradené.

18.1 Prípravné práce k realizácii stavby

18.1.1 Demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín)

18.1.2 Výkopové a zemné práce

18.1.3 Úprava terénu pre stavby a v okolí stavby, odobratie ornice s uložením na určené skládky

18.1.4 Vybudovanie dočasných komunikácií a skládok materiálu na stavenisku, oplotenie staveniska

18.1.5 Montáž a osadenie dočasných sociálnych zariadení

18.1.6 Prieskumné vrty a vrtné práce pre stavebné účely (slúžiace k získaniu údajov pre dokumentáciu stavieb)

18.1.7 Vykonávanie odvodnenia staveniska

18.1.8 Armovacie práce

18.1.9 Príprava debnenia pre základy

 18.1.10 Zhotovovanie podporných konštrukcií stropov a ostatných stavebných prvkov pri monolitických skeletoch

 18.1.11 Zhotovovanie atypických zabezpečovacích konštrukcií na stavbe pre zaistenie bezpečnosti práce

 18.1.12 Montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín

 18.1.13 Demontáž strešnej krytiny

 18.1.14 Demontáž rozvodov a armatúr

 18.1.15 Zhotovovanie rozpočtov a kalkulácií stavebných prác

 18.1.16 Montáž a demontáž nafukovacích hál